بانک رفاه کارگران از بانکهای پیشرو در زمینه سفارش کارتهای با زمینه متالیک در ایران بوده است . سالهاست که این بانک با عرضه انواع کارتهای مغناطیسی نقدی، خرید و غیره در طرح های مختلف متالیک   پیشتاز در زمینه ارائه نوآوری در طرح در بدنه کارتهای بانکی بوده است.

این بار نیز قرارداد تولید 5/000/000  عدد کارت مغناطیسی با این بانک به امضاء رسیده است و این شرکت افتخار دارد تا تولید و عرضه این کارتها را به انجام رساند .